O projektu

Obsah projektu

1. Pěstování  původních užitkových a okrasných rostliny regionu i se způsobem jejich využití doznalo ve víru historických událostí na obou stranách Česko -Saské hranice značné újmy. Informace o užitkových a okrasných rostlinách, které nezmizely s odsunem Němců, byly definitivně ztraceny při kolektivizaci
zavedením nových zemědělských odrůd a směrů. Přesto byly původní užitkové a okrasné rostliny od nepaměti v tomto regionu pěstované přizpůsobeny zdejším klimatickým podmínkám, půdní úrodnosti, délce vegetační doby, způsobům sklizně. Reminiscence původních užitkových a okrasných rostlin a jejich
případné znovuzavedení do kultury je rovněž nezanedbatelným faktorem zvyšujícím regionální biodiverzitu.
2. Nevyužíváním původních užitkových a okrasných rostlin se ztrácí velké množství genetické různorodosti, kterou bychom mohly někdy v budoucnu nutně potřebovat. Přestože tyto původní druhy nedosahují uspokojivých výnosů a mají další negativní vlastnosti, neměly bychom je jednoduše zapomenout, ale usilovat o obnovu zdrojů informací s popisem jejich vlastností a pokud to bude možné i o
jejich zavedení do kultury.
3. Založení a vedení demonstračních ploch bude jednak sloužit k doplnění celistvosti a funkčnost skanzenu podkrušnohorské vesnice v Chomutově a rovněž k udržování genetických zdrojů rostlin na chomutovském pracovišti VÚRV, v.v.i.
4. Původní odrůdy a druhy rostlin nepodléhají právní ochraně a jsou proto bez omezení šiřitelná, proto budou demonstrační plochy sloužit i jako zdroj osiva a sadby pro případné zájemce o regionální plodiny.
5. Po namnožení dostatečného množství původních regionálních druhů a odrůd rostlin bude s jejich pomocí v prostorách zooparku a skanzenu Podkrušnohorské vesnice provedena sanace neudržovaných ploch a vytvořeny optimální podmínky pro růst regionálních druhů a odrůd. Způsob sanace bude zachycen
ve dvojjazyčné metodice, která bude využitelná i na obdobných územích v Sasku.
6. V neposlední řadě bude tento projekt sloužit k překonávání kulturních barier, k prohloubení stávajících a vazbě nových partnerství a Česko – Saské spolupráci v příhraniční oblasti. Bude navázán kontakt s Podrálským nadačním fondem ZOD jehož schválený projekt Užitkové rostliny a jejich využití spočívá ve vzdělávání.

Stručný popis projektu

1. Sumarizace informací o krajových užitkových a okrasných rostlinách
2. Nalezení genetických zdrojů původních regionálních užitkových a okrasných rostlin
3. Založení a vedení demonstračních ploch regionálních užitkových a okrasných rostlin
4. Vytvoření zdroje osiva a sadby pro zájemce o regionální odrůdy
5. Sanace zanedbaných ploch s využitím regionálních užitkových a okrasných rostlin
6. Prohloubení stávajících a vytváření nových přeshraničních kontaktů

Hlavní cíle projektu

1. Zvýšit  vzdělanost cílových skupin v regionech Podralsko a Hornolužicko
2. Posílit povědomí o ekologicky šetrném způsobu života v příhraničním regionu
3. Podpořit uvědomění důležitosti ochrany životního prostředí
4. Přispět k vytváření přeshraničních kontaktů
5. Posílit povědomí o využití regionálních surovin, produktů a materiálů

 

Projekt podralského nadačního fondu je financován z investiční priority investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení náš z investiční priority ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur proto nejde o duplicitní financování.