Realizační plán

Aktivity projektu

1. studium  historických pramenů a archiválií
Pro získávaní informací o původních užitkových a okrasných rostlinách je bezpodmínečně nutné studium literatury a archivních pramenů na obou stranách Česko -Saské hranice, aby bylo možné identifikovat soubor původních plodin, jejich výskyt, pěstitelské postupy, způsoby zpracování a jejich využití včetně
kulinářského.
2. rozhovory s pamětníky
K doplnění archivních informací budou uskutečňovány rozhovory s pamětníky na obou stranách hranice s cílem upřesnit získané literární a archivní informace a doplnit o nedokumentované historické, místopisné a pěstitelské poznatky.
3. vyhledávání zplanělých druhů
Na základě výše uvedených poznatků budou vybrány tři oblasti na kterých bude prováděno s cílem nalezení zdokumentování a odebrání zplanělých druhu užitkových a okrasných rostlin včetně jejich přesné lokalizace. Všechny odběrové lokality jsou situovány v dotačních územích především v bývalých
vojenských prostorech VVP Ralsko Mladá (Česká Lípa), VVP Prameny Slavkovský les (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) a v současnosti ve stále činném VVP Doupov (Karlovy Vary), Pro tento VVP bude třeba získat povolení pro realizaci terénního šetření na vojenském Újezdě v Karlových Varech.
4. oslovení možných udržovatelů odrůd
Souběžně s prováděným terénním šetřením budou oslovena zájmová sdružení a jednotlivci z řad dobrovolníků, kteří by mohli pomoci s udržování původních druhů a odrůd užitkových a okrasných rostlin a jejich množení. Jedním z takových sdružení je sdružení Genegel o.p.s. z Trhových Svinů, které sdružuje
řadu udržovatelů starých odrůd. Byl proveden první kontakt a sdružení souhlasilo se spoluprací na projektu.
5. studium genetických zdrojů
Pro získání původních odrůd užitkových a okrasných rostlin, které nebude možné získat sběrem budou paralelně osloveny genetické banky udržující původní odrůdy užitkových a okrasných rostlin na obou stranách hranice pro získání osiv nebo sadby těchto odrůd.
rostlinami.

6. množení osiva a sadby
Po získání osiva případně sadby sběrem nebo z genetických bank bude prováděno setí (sázení) sloužící k rozmnožení osiva, které bude potřebné k osetí, osázení demonstračních ploch, pro případné zájemce a k použití pro sanaci ploch s nepůvodními invazivními rostlinami.
7. příprava ploch a pěstování
Souběžně s namnožením dostatku osiva (sadby) užitkových a okrasných rostlin budou připraveny pokusné a demonstrační plochy na kterých budou získané plodiny pěstovány.
8. zpracovaní pěstovaných produktů a jejich kulinářské využití
Po sklizni rostlin z demonstračních ploch bude realizováno zpracování produktu původními metodami kdy spolu s kuchaři budou podle dobových receptů vařena jídla za použití původních plodin.
9. sanace ploch a osetí vybranými odrůdami
Na vytipovaných lokalitách na zájmovém území (podkrušnohorský zoopark a skanzen podkrušnohorské vesnice) bude provedeno odstranění nepůvodních invazivních rostlin (křídlatka, trnovník, netvařec) a budou nahrazeny vypěstovanými původními kulturními či okrasnými